ตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0016 บ้านแม่ยางกาด – บ้านสันกลาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0016 บ้านแม่ยางกาด – บ้านสันกลาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยมี เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ