ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอลอง

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน