ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมือง

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร