ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอวังชิ้น

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนและส่งโครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก