ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก บ้านแม่ลานใต้

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก บ้านแม่ลานใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยอ้อ เชื่อม บ้านวังเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตาราง โดยมี นายแสงสว่าง เสือขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอลอง ร่วมส่งมอบ