ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,640.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,740 ตาราง โดยมี นายวิตติ แสงสุพรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอสูงเม่น ร่วมส่งมอบ