ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร.ถ.1-0038 บ้านห้วยอ้อ-ปากจอกตะวันตก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร.ถ.1-0038 บ้านห้วยอ้อ-ปากจอกตะวันตก ระหว่างตำบลห้วยอ้อ เชื่อม ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมี เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ