ประชุมคณะทำงานรวบรวมรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 /2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรวบรวมรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 /2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้ง 3 แห่ง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่