ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายเลียบหนองแม่ยาง บ้านปากยาง

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายเลียบหนองแม่ยาง บ้านปากยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ เชื่อม บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 960.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,850.00 เมตร โดยมี นางธนินจิตรา ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมส่งมอบ