ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสูงเม่น ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ มอบหมายให้ นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสูงเม่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่