ประชุมคณะกรรมการประสานพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเด่นชัย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงค์วรรณ ได้มอบหมายให้ นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเด่นชัย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย