โครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 1

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่(การบริหารน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่