กิจกรรมสร้างฝายตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย ตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3 ณ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564