การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบจ.แพร่ ครั้งที่1/2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่