เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำความสะอาดวัดหลวง ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดหลวง อำเภอเมืองแพร่