ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหน่วงม่วงไข่ เพื่อจัดส่งบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)