โครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายปากฮ่องสันหนอง บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง เชื่อม บ้านดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมี นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 2 อำเภอสอง ร่วมส่งมอบ