มอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวทิพวรรณ วงค์ดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายบ้านท่าเดื่อ – แม่ยมเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลปากกาง เชื่อม บ้านวังเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปาน อำเภออลง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมี นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบุรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลปากกาง และนางสาวพยอม ขุนชุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 3 อำเภอลอง ร่วมส่งมอบ