ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า เชื่อม บ้านน้ำชำ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมี นายผิน สิงห์เทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 5 ร่วมส่งมอบ