ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายห้วยน้ำโค้ง บ้านดอนแก้ว

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายห้วยน้ำโค้ง บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ เชื่อมบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมี นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 2 อำเภอสอง ร่วมส่งมอบ