ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการถนนลูกรังด้วยหินคลุก

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวทิพวรรณ วงค์ดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการถนนลูกรังด้วยหินคลุก บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งน้าว เชื่อม บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 4 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสนิท เวียงนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอสอง ร่วมส่งมอบ