ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 โดยคณะกรรมการในที่ประชุมมีมติเลือกนายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประธานคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ อำเภอสอง เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่