โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผลตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการฯ คณะทำงาน มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาด้านงบประมาณและด้านการประเมินผลทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่