ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพักรบ หิรัณยรัศมี ผู้อำนวยการกองยุทศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่