ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

วันที่ 9 มกราคม 2566 คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงพยาบาลสองและโรงพยาบาลแพร่