บริการดาวน์โหลด (แบบฟอร์ม/เอกสาร)

ฝ่ายกิจการสภา

• หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ         Download

• แบบขอจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกสภาท้องถิ่น         Download

• แบบคำขอหนังสือรับรองสมาชิกสภาฯ         Download

   (หรือแจ้งความประสงค์ออนไลน์  ได้ที่นี่ )

ฝ่ายการประชุม

• แบบขอเสนอญัตติ          Download

• แบบขอเสนอแปรญัตติ (นายกฯ)         Download

• แบบขอเสนอแปรญัตติ (ส.อบจ.)         Download

• แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ          Download

• แบบร่างข้อบัญญัติ          Download

• แบบเสนอกระทู้ถาม          Download

• แบบส่งกระทู้ถาม          Download

• แบบขอลาการประชุมสภา อบจ.แพร่          Download

• แบบหนังสือขอใช้ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่          Download

• แบบคำขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.แพร่          Download

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae