วิสัยทัศน์


"สนองนโยบายผู้บริหาร ประสานความร่วมมือทุกฝ่าย สร้างเครือข่ายการทำงาน บริการประชา พัฒนาองค์กร"

พันธกิจ


          1. การนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
          2. การประสานงานในการนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายนิติบัญญัติ เสนอฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
               เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน
          3. การวางแผน ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
          4. การสร้างเครือข่ายในการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
          5. การพัฒนางานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายโดยคำนึงถึงนโยบายผู้บังคับบัญชา
               มิให้เกิดความล่าช้า ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
          6. การพัฒนารูปแบบและวิธีการการประสานงาน เพื่อสิทธิประโยชน์ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และประชาชน
          7. การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีการทำงานเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
               เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          8. การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร สร้างจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรใสสะอาดปราศจากทุจริต
          9. การสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย
          10. การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

จุดมุ่งหมาย


          1. การปรับปรุงการปฏิบัติราชการในส่วนราชการ ให้เกิดความคล่องตัว
          2. บุคลากรมีการพัฒนาทางการศึกษา ศึกษาระเบียบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          3. เพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีกัน ทำงานเป็นทีมและรักองค์กร
          4. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถดำเนินงานตามภารกิจมิให้เกิดปัญหา เกิดประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ขององค์กร
          5. เพื่อให้บุคลากรเป็นนักประสานงานที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย
          6. บุคลากรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
          7. เสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร
          8. เสริมสร้างให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีมีความรักองค์กร สร้างจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรใสสะอาดปราศจากทุจริต
          9. เสริมสร้างความเป็นเอกภาพของสภาในการทำหน้าที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae