รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
วีดีโอต่อต้านทุจริต
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน
อบจ.แพร่ นำโดย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ นางธนินจิตรา ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ อ.หนองม่วงไข่ พร้อมด้วยนางทิตติยา สุกใส เลขานุการ อบจ. และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.แพร่ จัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.แพร่ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

อบจ.แพร่ ดำเนินการทำลายต้นขั้วบัตรเลือกตั้งฯ

               สำนักงานเลขานุการ อบจ. นำโดย นางทิตติยา สุกใส เลขานุการ อบจ. ประธานคณะกรรมการดำเนินการทำลายต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและกรรมการ ได้ดำเนินการทำลายต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.แพร่ พ.ศ.2554 และสมาชิกสภา อบจ.แพร่ พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.แพร่ อนุมัติให้ทำลายต้นขั้วบัตรเลือกตั้งฯ โดยวิธีเผาทำลายด้วยเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน แบบเคลื่อนที่ อบจ.แพร่ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง จ.แพร่

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของ อบจ.แพร่

               นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ได้อนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ ป.ป.ช. (https://itas.nacc.go.th) เรียบร้อยแล้ว เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะที่ปรึกษาการประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 13 มิ.ย.2564

กองกิจการสภา อบจ. ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการด้านธรรมาภิบาล

               นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ, นายทวี มัดจิต สมาชิกสภา อบจ.แพร่ และเจ้าหน้าที่กองกิจการสภา อบจ. ร่วมต้อนรับและให้ความสะดวก บจก.วี วิว โก ในการเข้าถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อเก็บภาพโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้พิจารณาเห็นว่า อบจ.แพร่ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการด้านธรรมาภิบาล ที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้แก่ อปท.อื่นๆ จึงได้มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการถอดบทเรียนและผลิตชุดถอดบทเรียน ในรูปแบบวีดีทัศน์ สำหรับนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 - 1 ก.ย.2563 ณ อบจ.แพร่, พื้นที่โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางบ้านไผ่ล้อม-บ้านเนินสวรรค์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ, โครงการประปาภูเขา อ.วังชิ้น จ.แพร่    อ่านต่อ

โครงการเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

               กองกิจการสภา อบจ. เข้าร่วมโครงการเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2563 ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางหลวงหมายเลข 101 ต.ร่องกาศ อ.เมือง จ.แพร่     อ่านต่อ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

              กองกิจการสภา อบจ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2563 ณ วัดเหมืองค่า ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่     อ่านต่อ

»» ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ.แพร่   (14 ก.ค.2563)

               นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภา อบจ.แพร่  ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2563 มีกำหนด 45 วัน     อ่านต่อ

»» ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.แพร่   (3 ก.ค.2563)

               อบจ.แพร่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกองกิจการสภา อบจ. รับการตรวจติดตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.แพร่ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ กองกิจการสภา อบจ.     อ่านต่อ

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae