นางทิตติยา  สุกใส
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เลขานุการสภา อบจ.แพร่

ข่าวเด่น : News

สมาชิกสภา อบจ.แพร่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ จ.แพร่

               วันที่ 20 ก.ค.2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้สมาชิกสภา อบจ.แพร่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสใน จ.แพร่ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพื้นที่ จ.แพร่

เรียกประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

               นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ เรียกประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 4 ก.ย.2564 รายละเอียดตาม ประกาศสภา อบจ.แพร่ 

ประชุมสภา อบจ.แพร่

               นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ นัดประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาญัตติที่ อบจ.แพร่ เสนอ โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 6 ก.ค.2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 อบจ.แพร่

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae