ข่าวเด่น : News

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

               อบจ.แพร่ นำโดย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัด อบจ.แพร่ นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในทุกระดับ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

               นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภา อบจ.แพร่ ได้นัดประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาญัตติที่ อบจ.แพร่ เสนอ โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2563 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่ อาคาร 1 ชั้น 3

กองกิจการสภา อบจ. ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการด้านธรรมาภิบาล

               นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ, นายทวี มัดจิต สมาชิกสภา อบจ.แพร่ และเจ้าหน้าที่กองกิจการสภา อบจ. ร่วมต้อนรับและให้ความสะดวก บจก.วี วิว โก ในการเข้าถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อเก็บภาพโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้พิจารณาเห็นว่า อบจ.แพร่ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการด้านธรรมาภิบาล ที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้แก่ อปท.อื่นๆ จึงได้มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการถอดบทเรียนและผลิตชุดถอดบทเรียน ในรูปแบบวีดีทัศน์ สำหรับนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 - 1 ก.ย.2563 ณ อบจ.แพร่, พื้นที่โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางบ้านไผ่ล้อม-บ้านเนินสวรรค์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ, โครงการประปาภูเขา อ.วังชิ้น จ.แพร่

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae