นางทิตติยา  สุกใส
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เลขานุการสภา อบจ.แพร่

ข่าวเด่น : News

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564

               อบจ.แพร่ โดย กองกิจการสภา อบจ. จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกสภา อบจ.แพร่ คณะผู้บริหาร และข้าราชการ อบจ.แพร่ ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค.2564  ณ จังหวัดเชียงราย

ประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

               นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ ได้นัดประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาญัตติที่ อบจ.แพร่ เสนอ โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่ อาคาร 1 ชั้น 3

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae