ข่าวเด่น : News

               นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภา อบจ.แพร่  ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2563     อ่านต่อ

               อบจ.แพร่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกองกิจการสภา อบจ. รับการตรวจติดตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.แพร่ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ กองกิจการสภา อบจ.     อ่านต่อ

นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม
ประธานสภา อบจ.แพร่

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae