สถิติการใช้บริการ

(ประจำเดือน พฤษภาคม 2565)

การขอใช้ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่

หน่วยงานในสังกัด อบจ.แพร่     จำนวน  1  ครั้ง

หน่วยงานภายนอก                     จำนวน  -  ครั้ง

การใช้บริการสำนักงานเลขานุการ อบจ.

สมาชิกสภาฯ ยื่นแบบขอลาการประชุมสภา อบจ.แพร่                     จำนวน  -  ครั้ง

สมาชิกสภาฯ ยื่นคำขอหนังสือรับรองสมาชิกสภาฯ                          จำนวน  1  ครั้ง

สมาชิกสภาฯ ยื่นแบบขอจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกสภาท้องถิ่น    จำนวน  -  ครั้ง

คำขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.แพร่                                จำนวน  -  ครั้ง

ติดต่อสอบถามทั่วไป                                                                         จำนวน  5  ครั้ง

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae