สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                        สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจ อํานาจหน้าที่ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมีเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
                         ๑. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         ๒. ฝ่ายการประชุม
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae