อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         ๑.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ
                         ๑.๒ งานจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๑.๓ งานสิทธิสวัสดิการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๑.๔ งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุในส่วนราชการ
                         ๑.๕ งานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
                         ๑.๖ งานค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๑.๗ งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๑.๘ งานการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติภายในส่วนราชการ
                         ๑.๙ งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
                         ๑.๑๐ งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี
                         ๑.๑๑ งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         ๑.๑๒ งานบันทึกฐานข้อมูลงบประมาณด้วยระบบคอมพิวเตอร์
                         ๑.๑๓ งานส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                         ๑.๑๔ งานรายงานแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส
                         ๑.๑๕ งานการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)
                         ๑.๑๖ งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน
                         ๑.๑๗ งานเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการอําเภอยิ้ม
                         ๑.๑๘ งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต
                         ๑.๑๙ งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
                         ๑.๒๐ งานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๑.๒๑ งานการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
                         ๑.๒๒ งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
                         ๑.๒๓ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
                         ๑.๒๔ งานธุรการ งานสารบรรณของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๑.๒๕ งานควบคุม ตรวจสอบทะเบียนวันลาของข้าราชการ พนักงานจ้าง กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         ๑.๒๖ งานการประเมินกิจกรรม ๕ ส. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๑.๒๗ งานการจัดทํารายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน
                         ๑.๒๘ งานการจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงานประเพณีต่างๆ
                         ๑.๒๙ งานขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
                         ๑.๓๐ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายการประชุม
                         ๒.๑ งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๒ งานการประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ชุดต่างๆ
                         ๒.๓ งานระเบียบ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๔ งานระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม
                         ๒.๕ งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๖ งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด
                         ๒.๗ งานประสานงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๘ งานประสานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๙ งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๑๐ งานมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๑๑ งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๑๒ งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๑๓ งานการใช้รถยนต์ของส่วนราชการ
                         ๒.๑๔ งานหนังสือรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๑๕ งานบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สินของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๑๖ งานการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
                         ๒.๑๗ งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
                         ๒.๑๘ งานธุรการ งานสารบรรณของสํานักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                         ๒.๑๙ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                         ๒.๒๐ งานการทําลายเอกสาร
                         ๒.๒๑ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae