การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2

ข้อมูลผู้บริหาร

- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- หัวหน้าส่วนราชการ

O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8

Q&A 

แบบฟอร์มการติดต่อ

กระดานสนทนา

- Facebook

- Line Official

O9

Social Network

- Facebook

- Line Official

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ไตรมาสที่ 1

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ไตรมาสที่ 2

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

- คู่มือประกาศราคากลาง ฉบับปรับปรุง

- คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง

- คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา

- คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง

- คู่มือการจัดทำการควบคุมภายในสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- องค์ความรู้การเขียนผลงาน และวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

- แนวทางการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

- คู่มือการดำเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

การให้บริการ
O14

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

- ระเบียบการใช้ห้องสมุดของเล่นเด็ก (TOY LIBRARY) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- แผนภูมิขั้นตอนการบริการประชาชนพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง"

- ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุม หอพัก และอาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลสถิติการให้บริการสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- ช้อมูลสถิติการให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง"

- ข้อมูลสถิติการให้บริการห้องสมุดของเล่นเด็ก (TOY LOBRARY) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- ข้อมูลสถิติการให้บริการตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานห้องสมุดของเล่นเด็ก งานบริการของสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น งานบริการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค และงานบริการของพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน

O17

E-Service

- แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายไตรมาส)

O19

- รายงานการติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน)

- สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O20

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายเดือน)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายปี)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22

- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- ยกเลิกประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 1 ปี 2563

O26

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการลั่นกรองประเมินผลการปฎิบัติงาน

- ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

O27

- ประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการครู

- ประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำ

- ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 1 ปี 2563

- ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ครั้งที่ 2 ปี 2563

O28

- รายงานคำสั่งเลื่อนขั้นข้าราชการ เงินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ

- รายงานคำสั่งเลื่อนขั้นเงืนเดือนครู

- รายงานคำสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานจ้าง

- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- แนวทางแฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบฟอร์มการติดต่อ

กระดานสนทนา

- Facebook

- Line Official

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แบบฟอร์มการติดต่อ

กระดานสนทนา

- Facebook

- Line Official

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานต่างๆ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- การแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเองฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การอนุมัติให้ดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-การอนุมัติให้ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ป้องกันการทุจริต

- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

- การเข้าร่วมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557 - 2559)

- การเข้าร่วมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระยที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2562)

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแพร่

- การเข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน

- การเข้าร่วมประชุมประจำเดือน

- การเข้าร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรมของ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

- มาตรการป้องกันการรับสินบนหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดแพร่

- มาตรการป้องกันการรับสินบนหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- กิจกรรมหน้าเสาธงและเคารพธงชาติ

- กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย

- กิจกรรมประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- โครงการคัดเลือกบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- สรุปรายงานการประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการบริหารจัดการองค์สู่รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ

- มาตรการป้องกันการรับสินบนหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดแพร่

- มาตรการป้องกันการรับสินบนหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563