ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

          1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          2) สนับสนุนให้มีการปรองดองสมานฉันท์และการฟื้นฟูประชาธิปไตยของคนในชาติ

2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์

          1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ

          2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

          3) พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

          4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

          5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ

          6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว

          7) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในแต่ละด้าน

3. ยุทธศาสตร์จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพานประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

          1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ

          2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

          3) พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพและเพียงพอ

          4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการขนส่งทั้ง

              ทางบกและทางน้ำ

          5) ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

          1) ศึกษา สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ

          2) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ

          3) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/ชรบ.

5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

          1) สร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

          1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์

          1) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

          2) จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

          3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

          4) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

          5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

          6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

          7) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน

          8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

         1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ

         2) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

          1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา

          2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม

          3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

          4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

          1) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ

          2) จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

          1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

          2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

          1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม

          2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย

          3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS)

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

          1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชนแก่ผู้นำทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป

          2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน