วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการเรียนรู้  คู่คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรักในถิ่นกำเนิด  เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

เป้าประสงค์

1.      ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

2.      จัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกายและการสาธารณสุข

3.      ส่งเสริมการลงทุนและการประกอบอาชีพของประชาชน

4.      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.      ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.      สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย

7.      ส่งเสริมกิจกรรมของศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.      อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

ค่าเป้าหมาย

1.      มีความพร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ร่วมจัดการศึกษาในโครงการนำร่องและจัดการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอน

2.      ประชาชนมีจิตสำนึกถึงคุณค่าและสืบสานศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3.      ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี

4.      ประชาชนมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี

5.      มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

6.      มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และมีการป้องกันภัยพิบัติที่ดี

7.      ชุมชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย