ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

    การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

      การดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่