ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

   การดำเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ. แพร่

    Facebook : กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.แพร่

    การดำเนินการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

     Facebook : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.แพร่

     การดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่