cfcba8baf2ffb31e30897d966cc5f804
instagram-social-media-icon-design-template-vector-png_126996
ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8
Line
Youtube
tik-tok (1)
ส่วนราชการ หมายเลขติดต่อภายใน
ผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 911
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 912
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 913
  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 914
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 915
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. 109
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 101
  ฝ่ายนิติการ 102
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย 103
  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 104
  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 105
  ศูนย์บริหารจัดการน้ำ 110
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการ อบจ. 209
  ฝ่ายกิจการสภา 201
  ฝ่ายการประชุม 203
  สภา อบจ.แพร่ 202
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองยุทธฯ 309
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 301
  ฝ่ายงบประมาณ 302
  ฝ่ายวิจัยและประเมินผล 303
  งานประชาสัมพันธ์ 304
กองช่าง สำนักงานกอเปา 0-5465-1721 – 3 ต่อ 102 – 107
กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง 409
  ฝ่ายบริหารงานคลัง 401
  ฝ่ายการเงินและบัญชี 402
  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 403
  ฝ่ายจัดหาพัสดุ 404
  ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน 405
กองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 809
  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 801
  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 802
  ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 803
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 609
  ฝ่ายบริหารการศึกษา 601
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 602
กองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 709
  ฝ่ายบริหารสาธารณสุข 701
  ฝ่ายบริการสาธารณสุข 702
  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 703
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 120
ส่วนราชการหมายเลขติดต่อภายใน
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669)ศูนย์ 1669 หรือโทร 0-5452-0747
โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
อาคารหัตถเวช (นวดแผนไทย) ต่อ 11
อาคารผู้ป่วยนอก ต่อ 10
ห้องการเงิน จ่ายยา ต่อ 14
054-523338 หรือ 054-5323339

แผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่