องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ 0-5453-2485-8 โทรสาร 0-5451-1229

E-mail : [email protected] & Website : https://www.phraepao.go.th

Line @

ส่วนราชการหมายเลขติดต่อภายใน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด102 - 107
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม108 - 110
กองแผนและงบประมาณ111 - 113
กองคลัง114 - 116
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต117 - 119
กองพัสดุและทรัพย์สิน 120 - 123
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 131 - 132
กองการเจ้าหน้าที่401 - 403
กองช่าง0-5465-1721 - 3 ต่อ 102 - 107