องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ 0-5453-2485-8 โทรสาร 0-5451-1229

E-mail : [email protected] & Website : https://www.phraepao.go.th

Line @

ส่วนราชการหมายเลขติดต่อภายใน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด200
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด201
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด124
หน้าห้องผู้บริหาร310,210
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด104 - 107
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 131 - 132
กองการเจ้าหน้าที่401 - 403
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม108 - 110
กองคลัง114 - 116
120 - 123
กองแผนและงบประมาณ111 - 113
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต117 - 119
กองช่าง0-5465-1721 - 3 ต่อ 102 - 107
หน่วยตรวจสอบภายใน103

แผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่