cfcba8baf2ffb31e30897d966cc5f804
instagram-social-media-icon-design-template-vector-png_126996
ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8
Line
Youtube
tik-tok (1)
ส่วนราชการหมายเลขติดต่อภายใน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด200
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด201
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด330
หน้าห้องผู้บริหาร310,210
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด104 - 107
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 131 - 132
กองคลัง114 - 119
กองช่าง0-5465-1721 - 3 ต่อ 102 - 107
กองสาธารณสุข
ศูนย์ 1669 หรือโทร 0-5452-0747
ต่อ 124
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ111 - 113
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม108 - 110
กองการเจ้าหน้าที่401 - 403
กองสวัสดิการสังคม120 - 123
หน่วยตรวจสอบภายใน103
โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
อาคารหัตถเวช (นวดแผนไทย) ต่อ 11
อาคารผู้ป่วยนอก ต่อ 10
ห้องการเงิน จ่ายยา ต่อ 14
054-523338 หรือ 054-5323339

แผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่