cfcba8baf2ffb31e30897d966cc5f804
instagram-social-media-icon-design-template-vector-png_126996
ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8
Line
Youtube
ส่วนราชการหมายเลขติดต่อภายใน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด200
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด201
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด124
หน้าห้องผู้บริหาร310,210
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด104 - 107
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 131 - 132
กองคลัง114 - 116
120 - 123
กองช่าง0-5465-1721 - 3 ต่อ 102 - 107
กองสาธารณสุข0-5452-0747
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ111 - 113
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม108 - 110
กองการเจ้าหน้าที่401 - 403
กองสวัสดิการสังคม117 - 119
หน่วยตรวจสอบภายใน103
โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่054-523338 หรือ 054-5323339

แผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่