ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

คู่มือประชาชนความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น     Download

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ.     Download

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง เทศบาล     Download

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.     Download

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง กทม.     Download

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง เมืองพัทยา     Download

คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
   “ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น”     Download

♦  ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น     Download

♦  ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น     Download

♦  การเมืองคืออะไร? อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ     Download

♦  ความรู้ 108 การเลือกตั้งท้องถิ่น     Download

♦  โปสเตอร์เลือกตั้งท้องถิ่น     Download

♦  ท้องถิ่นก้าวไกลร่วมใจไปใช้สิทธิ     Download

♣  กระบวนการบริหารงานคดีเลือกตั้ง     Download

♣  กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น     Download

♣  การลงคะแนนและการนับคะแนนท้องถิ่น     Download

♣  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเมืองท้องถิ่น     Download

♣  แผนยุทธศาสตร์การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย     Download

♣  พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2562     Download

♣  ข้อห้าม ความผิด ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น     Download

♣  ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ.-ผ.ถ.)     Download

♣  ใบความรู้การเลือกตั้ง     Download

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae