การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     • ประกาศ อบจ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบจ.แพร่  Download
     • แผนผังกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Download

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Download

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Download

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  Download
   • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  Download
   • กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมวางแผนการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ อบจ.แพร่   Download
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   Download
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   • ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.แพร่  Download
   • ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.แพร่  Download
   • กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบติดตามโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนางานของ อบจ.แพร่ ให้มีความโปร่งใส Download
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   Download
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   Download
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   • กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี   Download
   • การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.แพร่   Download
   • การประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อบจ.แพร่   Download
แผนป้องกันการทุจริต
   • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  Download
   • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  Download
   • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  Download
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  Download
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   Download
   • การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ อบจ.แพร่   Download
   • กำกับและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564   Download
   • แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564   Download
   • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมฯของสำนักงาน ปปช.   Download
   • เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบจ.แพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ   Download
   • สรุปโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี   Download
   • เข้าร่วมประชุมการเตรียมเข้ารับการประเมินคุณธรรมฯในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันจันทร์ที่ 28ธ.ค.2563   Download
   • เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปีงบประมาณ2564ในวันที่24ก.พ.2564 ผ่านทางFBและYoutubeChanel.ITAS NACC   Download
   • เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯในวันที่ 16มี.ค.2564 ผ่านระบบZOOM   Download
   • เข้าร่วมสัมมนายกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   Download
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae