การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้างหน่วยงาน
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5

  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8

  Q&A 

  แบบฟอร์มการติดต่อ

  กระดานสนทนา

  O9 Social Network

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  แผนดำเนินงาน
  010 แผนดำเนินงานประจำปี
  011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  013

  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  - คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

  - คู่มือประกาศราคากลาง ฉบับปรับปรุง

  - คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง

  - คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา

  การให้บริการ
  014

  มาตรฐานการให้บริการ

  - คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน

  - ระเบียบการใช้ห้องสมุดของเล่นเด็ก (TOY LIBRARY) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

  - แผนภูมิขั้นตอนการบริการประชาชนคุ้มเจ้าหลวง

  - ข้อบัญญัติอบจ.แพร่และระเบียบอบจ.แพร่(ถ้ำผานางคอย)

  015

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  - ข้อมูลสถิติการให้บริการตามโครงการอบจ.แพร่ พบประชาชน

  - สถิติเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง"

  - ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดของเล่นเด็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  - สถิติการเยี่ยมชมถ้ำผานางคอย พ.ศ.2562

  016

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  - ผลสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ อบจ.แพร่พบประชาชน

  - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561

  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดของเล่นเด็ก ประจำปี 2561

  - สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจถ้ำผานางคอย พ.ศ.2561

  017

  E-Service

  - แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

   

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  024

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เมษายน - กันยายน 2561

   

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  030

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  แบบฟอร์มการติดต่อ

  กระดานสนทนา

  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  032

  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  แบบฟอร์มการติดต่อ

  กระดานสนทนา

  033

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

  - คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

  - การประชุมประชาคมแผน

   

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  034

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  - โครงการศูนย์ป้องกันการทุจริต

  - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

  - อปท.ต้นแบบ

  035

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  - ผู้บริหารเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรับชั่นสากล พ.ศ.2562

  - ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ อบจ แพร่ พบประชาชน

  - ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรวืทยากร

  - ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมประจำเดือน

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  037

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

  - มาตรการป้องกันรีบสินบน

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  038

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  - โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

  - โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

  - โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองช่าง อบจ.แพร่

  - เจ้าหน้าที่ อบจ.แพร่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปีงบประมาณ 2562

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  044

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  046 มาตรการป้องกันการรับสินบน
  047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
  048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ