การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8

Q&A 

แบบฟอร์มการติดต่อ

กระดานสนทนา

O9Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
010แผนดำเนินงานประจำปี
011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

- คู่มือประกาศราคากลาง ฉบับปรับปรุง

- คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง

- คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา

การให้บริการ
014

มาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน

- ระเบียบการใช้ห้องสมุดของเล่นเด็ก (TOY LIBRARY) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- แผนภูมิขั้นตอนการบริการประชาชนคุ้มเจ้าหลวง

- ข้อบัญญัติอบจ.แพร่และระเบียบอบจ.แพร่(ถ้ำผานางคอย)

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลสถิติการให้บริการตามโครงการอบจ.แพร่ พบประชาชน

- สถิติเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง"

- ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดของเล่นเด็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- สถิติการเยี่ยมชมถ้ำผานางคอย พ.ศ.2562

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- ผลสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ อบจ.แพร่พบประชาชน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดของเล่นเด็ก ประจำปี 2561

- สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจถ้ำผานางคอย พ.ศ.2561

017

E-Service

- แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เมษายน - กันยายน 2561

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบฟอร์มการติดต่อ

กระดานสนทนา

031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แบบฟอร์มการติดต่อ

กระดานสนทนา

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การประชุมประชาคมแผน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- โครงการศูนย์ป้องกันการทุจริต

- นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

- อปท.ต้นแบบ

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ผู้บริหารเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรับชั่นสากล พ.ศ.2562

- ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ อบจ แพร่ พบประชาชน

- ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรวืทยากร

- ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมประจำเดือน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

- มาตรการป้องกันรีบสินบน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

- โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

- โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองช่าง อบจ.แพร่

- เจ้าหน้าที่ อบจ.แพร่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
042มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
043มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
044

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

045มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
046มาตรการป้องกันการรับสินบน
047มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
048มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ