การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
แบบฟอร์มการติดต่อ

กระดานสนทนา
O9Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
O10แผนการดำเนินงาน
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือประกาศราคากลาง ฉบับปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง

คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา
การให้บริการ
O14มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน

ระเบียบการใช้ห้องสมุดของเล่นเด็ก (TOY LIBRARY) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

แผนภูมิขั้นตอนการบริการประชาชนคุ้มเจ้าหลวง

ข้อบัญญัติอบจ.แพร่และระเบียบอบจ.แพร่(ถ้ำผานางคอย)
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามโครงการอบจ.แพร่ พบประชาชน

สถิติเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง"

ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดของเล่นเด็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถิติการเยี่ยมชมถ้ำผานางคอย พ.ศ.2562
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ อบจ.แพร่พบประชาชน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดของเล่นเด็ก ประจำปี 2561

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจถ้ำผานางคอย พ.ศ.2561
O17E-Service
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เมษายน - กันยายน 2561
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มการติดต่อ

กระดานสนทนา
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบฟอร์มการติดต่อ

กระดานสนทนา
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมประชาคมแผน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการศูนย์ป้องกันการทุจริต

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

อปท.ต้นแบบ
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ผู้บริหารเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรับชั่นสากล พ.ศ.2562

ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ อบจ แพร่ พบประชาชน

ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรวิทยากร

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมประจำเดือน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

มาตรการป้องกันรีบสินบน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองช่าง อบจ.แพร่

เจ้าหน้าที่ อบจ.แพร่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
O48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ