จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

              เป็นการเพิ่มช่องทางการตรลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลตภัณฑ์ (OTOP) และสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่