ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถลากเทเลอร์ชานต่ำ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 6,500,000 บาท พร 51009/30 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1RjElPDx3KFFcaYRpGwj0fS7IllXXwSOu
  • โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/300 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1I5THJVMWEjOjYKvBHYewXNCL6QCXCIE_
  • โครงการจ้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตำบลน้ำชำ กับตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/301 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1al15OTVR6nOnQJn2e1pf4uS1VJcd2tLa
  • โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ลำเหมืองร้องถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 – 7 ตำบลบ้านเหล่า เชื่อมตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/308 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1HC190fVxUXhwKjOYuYZ2xWNA9uWxS5A4
  • โครงการซื้อรถบริการเครื่องมือและน้ำมันหล่อลื่น (โมบาย) พร้อมติดตั้งหลังคาและชุดอุปกรณ์ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร 51009/423 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1cuT71wbA8EqfdpxNl5UcjgC_uThsYgHu
  • โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 9 บ้านหนุนเหนือ เชื่อมบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/818 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ebicLB6m_qklvjR6x20ZV3QVrBCBwVX7