ศูนย์น้ำ อบจ.แพร่ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและการทำผังน้ำ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิกเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวุฒิพงษ์ กาซ้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการนำมาประยุกต์ใช้ โดยให้ความรู้ เกี่ยวกับการทำข้อมูล การทำผังน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร คณะผู้บริหารส่วนตำบลนาจักรฝ่ายปกครองท้องที่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ตำบลนาจักร เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลนาจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่