ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่  ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีตำแหน่งที่ว่าง  ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีตำแหน่งที่ว่าง 

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีตำแหน่งที่ว่าง 

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีตำแหน่งที่ว่าง  (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด

- ใบสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/1)

- บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ส.ถ.4/1)

- หนังสือยีนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.ถ.4/2)

- ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ส.ถ. 4/3)

- หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. 1/8) ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2567 , 25 - 30 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลด