โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อำเภอเมืองแพร่
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายเลขโทรศัพท์
รพ.สต.กาญจนา 054-651074
รพ.สต.ช่อแฮ 054-599220
รพ.สต.ท่าข้าม 054-644202
รพ.สต.ทุ่งกวาว 054-624222
รพ.สต.ทุ่งโฮ้ง 054-531600
รพ.สต.นาคูหา 085-548-7092
รพ.สต.นาจักร 054-651112
รพ.สต.นาตอง 054-063546
รพ.สต.น้ำกลาย 065-487-7686
รพ.สต.น้ำชำ 086-422-6686
รพ.สต.บ้านถิ่น 054-645207
รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง 054-530920
รพ.สต.บ้านสะบู 054-533646, 086-390-6723
รพ.สต.ป่าแดง 054-599251, 086-422-7590
รพ.สต.ป่าแมต 054-511258, 086-423-0316
รพ.สต.แม่คำมี 054-062292
รพ.สต.แม่ยม 054-652629, 086-375-5304
รพ.สต.แม่ลัว
รพ.สต.แม่หล่าย 054-522256
รพ.สต.ร่องฟอง 054-061199
รพ.สต.วังธง 054-644215
รพ.สต.วังหงส์ 054-644201
รพ.สต.ศรีภูมิ 054-646223
รพ.สต.สวนเขื่อน 054-645219
รพ.สต.ห้วยม้า 054-649613
รพ.สต.บ้านห้วยฮุง 054-066137
รพ.สต.เหมืองหม้อ 054-506763
อำเภอสูงเม่น
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายเลขโทรศัพท์
รพ.สต.น้ำชำ 054-541350
รพ.สต.บ้านกวาง 054-520532
รพ.สต.บ้านกาศ 054-643534
รพ.สต.บ้านปง 054-547111
รพ.สต.บ้านผาสุก 054-650078
รพ.สต.บ้านร่องเสี้ยว 054-543452
รพ.สต.บ้านเหล่า 054-541504
รพ.สต.ป่าผึ้ง 054-660665
รพ.สต.พระหลวง 054-543451
รพ.สต.บ้านช่องลม 054-660665
รพ.สต.บ้านโตน 054-547222
รพ.สต.บ้านปงพร้าว 054-542787
รพ.สต.ร่องกาศ 054-650796
รพ.สต.สบสาย 054-660377
รพ.สต.สูงเม่น 054-547222
รพ.สต.เวียงทอง 054-650032
อำเภอสอง
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายเลขโทรศัพท์
รพ.สต.แดนชุมพล 086-420-0041
รพ.สต.ทุ่งน้าว 054-634019
รพ.สต.บ้านวังดิน 095-690-5262
รพ.สต.ลูนิเกตุ 085-560-8277
รพ.สต.วังฟ่อน 054-652168, 094-613-6413
รพ.สต.ห้วยหม้าย 054-586125
รพ.สต.หัวเมือง 054-652166, 086-334-0806
รพ.สต.บ้านนาไร่เดียว 054-066844
รพ.สต.บ้านนาหลวง 054-556502
รพ.สต.บ้านป่าเลา 054-662523
รพ.สต.หนองเสี้ยว 093-140-6124
รพ.สต.บ้านหนุน 054-593001
รพ.สต.บ้านห้วยขอน 054-586223
รพ.สต.สะเอียบ 054-662130
รพ.สต.เตาปูน, สสช.แม่แรม 054-593330
อำเภอลอง
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายเลขโทรศัพท์
รพ.สต.ต้าผามอก 054-656114
รพ.สต.ต้าเหล่า 054-656592
รพ.สต.บ้านนาตุ้ม 054-545167
รพ.สต.บ้านปิน 054-581190
รพ.สต.บ้านแม่เกี่ยม 098-881-8778
รพ.สต.บ้านแม่รัง 054-069744
รพ.สต.เวียงต้า 054-656593
รพ.สต.ทุ่งแล้ง 093-264-9722
รพ.สต.บ้านแก่งหลวง
รพ.สต.บ้านผาคัน
รพ.สต.บ้านผาจั๊บ 054-060277
รพ.สต.บ้านแม่ปาน 054-657045
รพ.สต.ปากกาง 054-581189
รพ.สต.หัวทุ่ง 054-581193
อำเภอร้องกวาง
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายเลขโทรศัพท์
รพ.สต.ทุ่งศรี 086-406-2857
รพ.สต.น้ำเลา 054-546150
รพ.สต.บ้านเวียง 054-649614
รพ.สต.บ้านไผ่ย้อย 054-649718
รพ.สต.แม่ยางร้อง 054-063099
รพ.สต.บ้านวังปึ้ง 054-060094
รพ.สต.บ้านไทรพร้าว
รพ.สต.บ้านแม่ทราย 054-654058
รพ.สต.บ้านแม่ยางเปี้ยว 054-654534
รพ.สต.บ้านแม่ยางยวง 054-655020
รพ.สต.ปากห้วยอ้อย 091-308-9309
รพ.สต.ไผ่โทน 054-060202, 089-851-2165
รพ.สต.แม่ยางตาล 054-548186
รพ.สต.ร้องกวาง 054-060212
รพ.สต.ห้วยแก๊ต 054-060062
รพ.สต.ห้วยโรง 054-069641
อำเภอหนองม่วงไข่
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายเลขโทรศัพท์
รพ.สต.ตำหนักธรรม 086-431-2983
รพ.สต.ทุ่งแค้ว 093-138-5017
รพ.สต.รัตนปัญญา 054-063356, 086-431-2919
รพ.สต.วังหลวง 054-647114
รพ.สต.สะเลียม 086-481-7796
รพ.สต.หนองม่วงไข่ 054-506189, 099-326-8699
อำเภอเด่นชัย
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายเลขโทรศัพท์
รพ.สต.ไทรย้อย
รพ.สต.บ้านน้ำแรม 063-439-8082
รพ.สต.บ้านบ่อแก้ว 054-640767
รพ.สต.สวนหลวง 054-661254
รพ.สต.บ้านปงป่าหวาย 054-661254
รพ.สต.บ้านปากปาน 054-661430
รพ.สต.ห้วยไร่
รพ.สต.สอน.แม่จั๊ยวะ 054-640767
อำเภอวังชิ้น
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายเลขโทรศัพท์
รพ.สต.ขุนห้วย
รพ.สต.นาพูน
รพ.สต.บ้านโป่ง 088-258-3275
รพ.สต.สลก
รพ.สต.บ้านแช่ฟ้า
รพ.สต.บ้านนาพูน
รพ.สต.บ้านป่าม่วง
รพ.สต.บ้านแม่แปง 093-048-3215
รพ.สต.บ้านวังเบอะ
รพ.สต.บ้านไฮย้อย 054-658589
รพ.สต.ป่าสัก 088-258-3275
รพ.สต.ม่วงคำ 089-599-8260
รพ.สต.แม่ตื้ด
รพ.สต.แม่ป้าก 086-189-2302
รพ.สต.แม่พุง
รพ.สต.แม่สิน 084-885-3191
รพ.สต.วังลึก 088-258-3275