โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

ชื่อ รพ.สต. อำเภอ ตำบล  หมายเลขโทรศัพท์
รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง เมืองแพร่ ป่าแมต  054-530920
รพ.สต.กาญจนา เมืองแพร่ กาญจนา  054-651074
รพ.สต.นาคูหา เมืองแพร่ สวนเขื่อน  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.นาตอง เมืองแพร่ ช่อแฮ  054-063546
รพ.สต.น้ำชำ เมืองแพร่ น้ำชำ  086-4226686
รพ.สต.ป่าแดง เมืองแพร่ ป่าแดง  054-599251,086-4227590
รพ.สต.เหมืองหม้อ เมืองแพร่ เหมืองหม้อ  054-506763
รพ.สต.ร่องฟอง เมืองแพร่ ร่องฟอง  054-061199
รพ.สต.บ้านสะบู เมืองแพร่ เหมืองหม้อ  054-533646,086-3906723
รพ.สต.ทุ่งกวาว เมืองแพร่ ทุ่งกวาว  054-624222
รพ.สต.แม่คำมี เมืองแพร่ แม่คำมี  054-062292
รพ.สต.สวนเขื่อน เมืองแพร่ สวนเขื่อน  054-645219
รพ.สต.ป่าแมต เมืองแพร่ ป่าแมต  054-511258
รพ.สต.ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ ทุ่งโฮ้ง  054-531600
รพ.สต.น้ำกลาย เมืองแพร่ ป่าแดง  054-566096
รพ.สต.แม่ยม เมืองแพร่ แม่ยม  054-531600,086-3755304
รพ.สต.แม่ลัว เมืองแพร่ ป่าแดง  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.บ้านถิ่น เมืองแพร่ บ้านถิ่น  054-645207
รพ.สต.ช่อแฮ เมืองแพร่ ช่อแฮ  054-599220
รพ.สต.วังหงส์ เมืองแพร่ วังหงส์  054-644201
รพ.สต.ห้วยฮุง เมืองแพร่ ห้วยม้า  054-066137
รพ.สต.ศรีภูมิ เมืองแพร่ แม่คำมี  054-646223
รพ.สต.ท่าข้าม เมืองแพร่ ท่าข้าม  054-644202
รพ.สต.ห้วยม้า เมืองแพร่ ห้วยม้า  054-649613
รพ.สต.แม่หล่าย เมืองแพร่ แม่หล่าย  054-522256
รพ.สต.นาจักร เมืองแพร่ นาจักร  054-511112
รพ.สต.วังธง เมืองแพร่ วังธง  054-644215
รพ.สต.บ้านแม่เกี่ยม ลอง ห้วยอ้อ  098-8818778
รพ.สต.ต้าผามอก ลอง ต้าผามอก  054-656114
รพ.สต.บ้านปิน ลอง บ้านปิน  054-581190
รพ.สต.เวียงต้า ลอง เวียงต้า  054-656593
รพ.สต.นาตุ้ม ลอง บ่อเหล็กลอง  054-545167
รพ.สต.ต้าเหล่า ลอง เวียงต้า  054-656592
รพ.สต.แม่รัง ลอง บ่อเหล็กลอง  098-8818778
รพ.สต.สวนหลวง เด่นชัย ปงป่าหวาย  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.ไทรย้อย เด่นชัย ไทรย้อย  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.บ้านน้ำแรม เด่นชัย ห้วยไร่  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.บ้านบ่อแก้ว เด่นชัย ไทรย้อย  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ ตำหนักธรรม  086-4312983
รพ.สต.วังหลวง หนองม่วงไข่ วังหลวง  054-647114
รพ.สต.ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ ทุ่งแค้ว  093-1385017
รพ.สต.รัตนปัญญา หนองม่วงไข่ แม่คำมี  054-063356
รพ.สต.หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่  054-506189
รพ.สต.สะเลียม หนองม่วงไข่ ตำหนักธรรม  086-4817796
รพ.สต.บ้านผาสุก สูงเม่น เวียงทอง  054-650078
รพ.สต.น้ำชำ สูงเม่น น้ำชำ  054-541350
รพ.สต.บ้านกาศ สูงเม่น บ้านกาศ  0-5464-3534
รพ.สต.บ้านปง สูงเม่น บ้านปง  054-547111
รพ.สต.บ้านเหล่า สูงเม่น บ้านเหล่า  054-541504
รพ.สต.ป่าผึ้ง สูงเม่น หัวฝาย  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.บ้านร่องเสี้ยว สูงเม่น น้ำชำ  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.พระหลวง สูงเม่น พระหลวง  0-5454-3451
รพ.สต.บ้านกวาง สูงเม่น บ้านกวาง  054-520532
รพ.สต.ทุ่งน้าว สอง ทุ่งน้าว  054634019
รพ.สต.แดนชุมพล สอง แดนชุมพล  086-4200041
รพ.สต.ลูนิเกตุ สอง ห้วยหม้าย  085-5608277
รพ.สต.วังฟ่อน สอง หัวเมือง  094-6136413
รพ.สต.หัวเมือง สอง หัวเมือง  054652166
รพ.สต.บ้านวังดิน สอง บ้านกลาง  0956905262
รพ.สต.ห้วยหม้าย สอง หัวยหม้าย  054586125
รพ.สต.น้ำเลา ร้องกวาง น้ำเลา  054-546150
รพ.สต.วังปึ้ง ร้องกวาง ไผ่โทน  054-060094
รพ.สต.ทุ่งศรี ร้องกวาง ทุ่งศรี  086-4062857
รพ.สต.บ้านเวียง ร้องกวาง บ้านเวียง  054-649614
รพ.สต.บ้านไผ่ย้อย ร้องกวาง น้ำเลา  054-649718
รพ.สต.แม่ยางร้อง ร้องกวาง แม่ยางร้อง  054-063099
รพ.สต.ขุนห้วย วังชิ้น แม่พุง  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.บ้านโป่ง วังชิ้น แม่ปาก  0882583275
รพ.สต.สลก วังชิ้น แม่เกิง  054-532485-8 ต่อ 124
รพ.สต.นาพูน วังชิ้น นาพูน  054-532485-8 ต่อ 124