• Version
  • Download 8
  • File Size 595.69 KB
  • File Count 1
  • Create Date 12 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 12 พฤษภาคม 2021

การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรังหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561