• Version
  • Download 49
  • File Size 73.52 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 ตุลาคม 2019
  • Last Updated 16 ตุลาคม 2019

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560