• Version
  • Download 0
  • File Size 20.44 MB
  • File Count 1
  • Create Date 26 พฤศจิกายน 2019
  • Last Updated 11 มีนาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอสอง พร 51009/859