• Version
  • Download 2
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 มิถุนายน 2020
  • Last Updated 16 มิถุนายน 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงานจ้าง แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ พร 51009/474