• Version
  • Download 1
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 31 กรกฎาคม 2020
  • Last Updated 31 กรกฎาคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสำนักงานกองช่าง (กองเปา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/601